15 Dhjetor 2018
 Facebook Twitter YouTube 
RAPORTO
Na kontaktoni në info@shkodrapress.com - E hene, 14 Prill 2014 16:36
Na shkruani për çdo shqetësim që doni të bëni publik në info@shkodrapress.com - E merkure, 10 Dhjetor 2014 22:36

Rritja e cilësisë së Arsimit Profesional sjell rritjen e punësimit

Ledi Golemi Lacej  /  

 

Domosdoshmeria për arsim dhe aftësim profesional dhe cilësor

Arsimi dhe aftësimi profesional luan një rol qendror për një ekonomi të përgjegjshme. Të gjithë ata që do të përbëjnë ekonominë e së nesërmes janë sot në shkollë, ajo se çfarë arsimimi do t'u japë atyre, do të pasqyrohet në ekonominë tonë. 

Duhet kujtuar çdo herë që demokracia dhe ekonomia nuk trashëgohen ,por ato mësohen dhe adaptohen nga brezi në brez.

Të gjithë ata që do të jenë të punësuar nesër, kanë nevojë për një bazë të qëndrueshme, në mënyrë që ata të jenë vetë ndryshimi, të cilin jemi të interesuar ta shohim. 

Nuk duhet harruar se filozofia ekonomike domosdoshmërisht duhet të lidhet me arsimim, për të qenë në hap më kërkesat e tregut të punës dhe plotësuar ato, duke krijuar çdo herë kuadro adekuate për to. Rol të rëndësishëm në këtë ndërlidhje ka aftësimi në ndërmarrësi, kreativiteti ekonomik, përgjegjësia individuale, aftësia për marrjen e vendimeve, përvetësimi i njohurive, azhurnimi i njohurive të fituara sipas ndryshimeve të tregut dhe fitimi i pavarësisë nga arritja e kompetencave.

Në gjithë këtë situatë të krijuar në arsimin dhe aftësimin profesional ,është nevojë e domosdoshme ndërmarrja e veprimeve konkrete që e rrisin rëndësinë e arsimit profesional, apo thënë ndryshe e rrisin përkushtimin për zhvillimin ekonomik, pasi ky arsimim është drejtpërdrejt i lidhur me ekonominë. Në lidhje me këtë është e nevojshme ndryshimi i qasjeve të mësimit praktik, duke marrë njohuritë e nevojshme, duke i kombinuar me shkathtësitë e nevojshme, të cilat së bashku krijojnë kompetencën për të qenë në gjendje për të vepruar në tregun e punës.

Përparësitë  e arsimit të bazuar në njohuri, shkathtësi dhe kompetencë

Trekëndëshi për një arsimim të suksesshëm domosdoshmërisht duhet të përfshijë në vete kombinimin e njohurive, fitimin e shkathtësive dhe arritjen e kompetencës, të cilat pa dyshim  iu japin punëmarrësve dhe ndërmarrësve të ardhshëm aftësi, sjellje dhe njohuri qenësisht më të thella personale në kuadër të aftësimit dhe arsimit të tyre drejt ekonomisë.

Arsim i Suksesshem

Përparësitë e shkollave profesionale

Duke i kombinuar të tri komponentet kyçe (njohuri, shkathtësi, kompetencë), duke patur për bazë nxënësin në qendër, duke i realizuar në mënyrë atraktive mësimore, krijohen parakushte për suksesin e shkollimit të nxënësve nëpër shkollat profesionale, duke i përgatitur ata për nevojat e tregut të punës.

Kjo është një përgjigje ndaj ekonomisë, në kërkesat e shumta për mësimin e orientuar në praktikë, pas arsimimit  të zgjeruar të punëmarrësve të ardhshëm përtej kufijve të shtetit, pas përmirësimit të njohurive të gjuhëve të huaja dhe pas përfshirjes së teknologjisë më të re përmes telekomunikimit në procesin e arsimit dhe aftësimit profesional.

Mësimi i orientuar në praktikë mund ta ndryshojë situatën në shkollat profesionale, si dhe hapësirën mësimore dhe sociale të shkollës. Shkolla bëhet VEND NË TË CILIN MËSOHEN DHE ZBATOHEN  aftësitë sociale në raport me të tjerët dhe aftësitë profesionale për të kryer  punët e kërkuara në tregun e punës.

Mësimi i orientuar në praktikë, duke rritur njohuritë dhe shkathtësitë mund të shërbejë si pikë kyçe në mes të shkollës dhe ambientit që e rrethon atë, e në veçanti ekonomisë.

Përparësitë për bizneset

Arsimi dhe aftësimi profesional, i bazuar në ngritjen e shkathtësive praktike, rritjen e njohurive në favor të zhvillimit të shkathtësive për të fituar kompetencën adekuate, është një përgatitje e mirë për tregun e punës.  Nëpërmjet arsimimit të tillë arrihet shkurtimi i kohës së trajnimit/aftësimit të punëmarrësve të rinj dhe zvogëlimi i kostos së përgatitjes për punë të punëmarrësve, pasi jemi të vetëdijshëm që në të shumtën e rasteve nëpër kompanitë tona, pas pranimit në punë të stafit të ri, ata investojnë edhe për një periudhë shtesë të panevojshme si rezultat i mos fitimit të kompetencave adekuate në arsimimin e ndjekur deri në atë pikë.

Përparësi  e qartë është kuptimi i procedurave të punës, funksionimin e bizneseve në lidhje me zhvillimin e njohurive dhe shkathtësive në ndërmarrësi, duke përkrahur fleksibilitetin më të lartë në lirinë e të vepruarit të pavarur.

Përparësitë e ekonomisë me mësim të orientuar në praktikë

Organizimi i punës praktike në bizneset përkatëse, fitimi i njohurive të aplikueshme në praktikë çojnë në fitimin e kompetencave të kërkueshme në tregun e punës, të cilat përveç të tjerash ndikojnë në formimin e të menduarit si ndërmarrës, e cila atyre iu ndihmon  në themelimin e një ndërmarrjeje, në të njëjtën kohë ul edhe rrezikun e mbetjes pa punë pas përfundimit të shkollimit adekuat. Të qenit i suksesshëm në ndërmarrje në ekoniminë e tregut kërkon ndërmarrës dhe punëmarrës të aftësuar, fleksibël e të motivuar për punën që bëjnë dhe ata kanë mundësi të veprojnë konform ndryshimeve të shpejta në teknologji dhe shoqërisë në përgjithësisë.

Përveç kompetencave profesionale për nxënësit e shkollave të arsimit dhe aftësimit profesional janë të nevojshme që të zhvillohen edhe kompetencat e formimit te pergjithshem të nxënësve, të cilat janë në shërbim të njohjes  së dallimeve sociale, kulturore etj. Ky përmirësim i cilësisë mund të arrihet nëpërmjet arsimit dhe aftësimit profesional të bazuar në fitimin e kompetencave konform rezultateve mësimore te formimit te pergjithshem te nevojshme per kompletimin e të rinjve dhe pergatitjen e tyre optimale per tregun e punës.

Arsimi Profesional është çelësi për zbutjen e ndjeshme të papunësisë!

Shkodra Press

 

Lexuar 11688 here

SONDAZH

Ku do i bëni pushimet e verës?

Brenda Shqipërisë - 39.1%
Nuk do bëj pushime - 37.9%
Jashtë Shqipërisë - 23%

Votat totale: 87
The voting for this poll has ended on: 20 Aug 2015 - 16:03

VIDEO PROMO

VIDEO PROMO